FAALİYET ALANLARI

Deprem Performans Analizi

Deprem Performans Analizi

İzlenen süreç
* Mevcut yapının yerinde gözlemsel ön incelemesi
* Yapı ile ilgili elde mevcut olan çizim, proje, statik hesap, zemin etüdü gibi tüm bilgilerin temin edilmesi
* Röleve, karot, zemin etüdü çalışmalarının yaptırılması ve müşterinin konu hakkında bilgilendirilmesi
* Deprem hareketinin belirlenir. Uygun yer hareketinin veya elastik tepki spektrumu seçilir.
* Yapıdaki deprem taleplerinin/etkilerinin belirlenmesi:
- Sistem modelleme
- Eleman modelleme
- Doğrusal/doğrusal olmayan analiz
* Birim şekil değiştirme, kat ötelenmesi ve iç kuvvet cinsinden deprem taleplerinin bulunması
* Yapı deprem performansının belirlenir. İki aşaması vardır:
* Temel sisteminin yapısal ve geoteknik incelemesi
* Türk Deprem Yönetmeliği (DBYBHY) Bölüm 7 ve FEMA 356’ya göre yapının beklenen deprem performansının ve olası hasar mekanizmalarının belirlenmesi